ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή Έργου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
Οι αλλαγές που προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19 αύξησαν σημαντικά τη ζήτηση για δεξιότητες ταχείας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στη δημιουργική σκέψη. Επίσης, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα της οποίας τα περισσότερα από τα τωρινά επαγγέλματα μπορεί να αυτοματοποιηθούν, καθιστά τις λεγόμενες «ήπιες» δεξιότητες, ιδιαίτερα ικανότητες όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, αναγκαίες. Η κλιματική κρίση καθιστά την ενίσχυση αυτών των ικανοτήτων ακόμα πιο σημαντική. Αυτές οι ικανότητες μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στοιχεία, τα οποία περνούν απαρατήρητα από τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής. Οι συνειδητοί παραλήπτες που προσεγγίζουν τα φαινόμενα γύρω τους με δημιουργικό τρόπο, αποτελούν εγγύηση για τη συνεκτική ανάπτυξη των κοινωνιών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ:
Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων δημιουργικής μάθησης από τους νέους, καθώς και ο εκπαιδευτικός χώρος που ευνοεί τις δημιουργικές μορφές μάθησης. Η σημερινή κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης δεν ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ = ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΉΣ
Σε ένα μοντέλο διδασκαλίας που ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ο δάσκαλος γίνεται οδηγός. Υπάρχει μια αλλαγή ρόλων – ο δάσκαλος δεν μεταδίδει απλά τη γνώση, καθώς πλέον διατίθεται στα χέρια μας χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο δάσκαλος υποδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενδιαφερόντων, υποστηρίζει και παρακινεί τον μαθητή να εργάζεται ανεξάρτητα για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η δυνατότητα δημιουργικής συνεργασίας δασκάλου-μαθητή δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις και τις δεξιότητες των δύο μερών, αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουν λύσεις για την ανάπτυξη κοινών χώρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και με άμεση πρόσβαση (με τη μορφή κοινωνικών κήπων, πλατειών) είναι σημαντικές, καθώς ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και της δημιουργικότητας.