ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Φιλοσοφία
Το Έργο “Creating Spaces for Creativity” συμβάλλει στη χρήση καινοτόμων εργαλείων και νέων διδακτικών μεθόδων στην εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική), βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ποιότητα και συνάφειά της. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει διεθνή εμπειρία και ποικιλία προφίλ των εμπλεκώμενων ιδρυμάτων. Το έργο συμβάλλει στη δημιουργία ενός φιλικού χώρου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης και ταχείας προσαρμογής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα που ασχολείται με την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Επίσης, στόχος του εταιρικού σχήματος είναι η ανάπτυξη διεθνών συστάσεων και λύσεων που θα συμβάλουν στη μόνιμη αύξηση των δεξιοτήτων ανεξάρτητης, συλλογιστικής και δημιουργικής σκέψης μεταξύ των νέων (μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι σύντομα θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας και θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιλογή επαγγέλματος. Αυτό θα είναι εφικτό χάρη στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των νέων εργαζόμενων με την χρήση εργαλείων και μεθόδων δημιουργικής μάθησης.