Filozofia

Projekt „Creating Spaces for Creativity” przyczynia się do wykorzystania innowacyjnych narzędzi i nowatorskich metod dydaktycznych w edukacji (formalnej i nieformalnej), poprawiając tym samym jej ogólną jakość i przydatność. Osiągnięcie tego celu wymaga międzynarodowego doświadczenia i różnych profili zaangażowanych instytucji. Projekt przyczynia się do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla rozwoju umiejętności twórczego myślenia i szybkiej adaptacji poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami z sektora kultury i kreatywnego zajmującymi się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną. Celem konsorcjum jest również opracowanie międzynarodowych rekomendacji i rozwiązań, które przyczynią się do stałego wzrostu umiejętności samodzielnego, refleksyjnego i kreatywnego myślenia wśród młodych ludzi (uczniów szkół średnich), którzy wkrótce wejdą na rynek pracy i staną przed wyborem ścieżki kariery. Będzie to możliwe dzięki wsparciu wychowawców i osób pracujących z młodzieżą w wykorzystaniu narzędzi i metod twórczego uczenia się.